Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony

11. schůze Senátu
1. den schůze – 10.05.2023

Tisk č. 73

vystoupení Petra Víchy
(čas 14:18:27 - 14:27:32)

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, někteří z vás se mne ptali, zda dnes bude tady nějaké show. A já musím říci, že jsem si naprosto vědom role garančního zpravodaje. Nebudu zde, tak jako dvakrát v minulosti, navrhovat zamítnutí zákona, ale naopak jeho podporu, protože po 1. 7., kdyby nebyl přijat, ať už s pozměňovacími návrhy, nebo bez, tak by vznikl naprostý chaos. Takže pan ministr má dnes mou plnou podporu. Dovolte mi ale na úvod říct něco k historii. Pan ministr to tady také trochu zmínil. V podstatě celým uplynulým období minulé Poslanecké sněmovny se vedla snaha o změnu stavebního zákona tak, aby proces byl urychlen. A dominovalo tam téma státního stavebního řízení, státního stavebního úřadu a zrušení úřadů na obcích. Když jsme to v roce 2021 projednávali tady v Senátu, tak tehdy nebývalá shoda, 65 z 65 přítomných, byla pro zamítnutí tohoto zákona. A byl jsem to pak, ale marně, obhajovat v Poslanecké sněmovně. A tehdejší opozice, která je dnešní koalicí, tam tehdy sdělila, že po dalších volbách to změní. A také se tak stalo. A já jsem tomu samozřejmě rád.

Tomu ale předcházelo, že v roce 2022 jsme tady zase schvalovali odložení účinnosti o rok, aby byl čas na to tu změnu připravit. Ve sněmovně došlo teď k nebývalé shodě, kdy skutečně ze 165 hlasovalo 161 poslanců pro ten návrh, který my tady teď v tuto chvíli máme. Já bych ještě možná zmínil, že samozřejmě s tímto stavebním zákonem souvisejí ještě dva tisky, které budeme probírat posléze, a to je zákon o jednotném environmentálním stanovisku a pak zákon související s přijetím zákona o environmentálním stanovisku.

Co je tedy podstatné, je, že oproti té novele, kterou připravovala tehdy paní ministryně Dostálová, která byla schválena, hlavní změnou, proti které tady byla ta struktura těch stavebních úřadů, v této novele se od toho státního stavebního úřadu ustupuje. Je pouze specializovaný stavební úřad, který spadá pod ministerstvo dopravy, částečně pod ministerstvo průmyslu a obchodu, protože se jedná také o energetické stavby. Takže z našeho pohledu ta naše největší výtka tehdy v tomto návrhu zakotvená je.

Je tam ale také spousta dalších úprav, já je tady nebudu jmenovat, některé z nich zmínil pan ministr. Je jich opravdu hodně. Z pohledu legislativy si musíme uvědomit, že zákon, který nikdy nevešel v reálné uplatnění, teď ještě spoustou dalších změn se mění. Teprve pak bude fungovat v praxi. Já vám pak odcituji část ze stanoviska legislativního odboru, protože na našem odboru dominovalo. Já obdivuji stavební úřady a obdivuji i stavebníky, zda to všechno podle tohoto zákona zvládnou. Ale jiná cesta teď už v této chvíli není.

Zmínil bych, že nejčastěji se v diskusi ve sněmovně a také teď na výborech hovořilo o tom, že podmínkou, aby to všechno se urychlilo, je digitalizace. Zmíním, jedna věc, která je dominantní, má-li vzniknout Portál stavebníka, má-li to touto cestou jít, je naprosto nemyslitelné, aby bylo 300 softwarů na 300 stavebních úřadech, ale je naprosto nutné, aby ministerstvo pro místní rozvoj zvládlo implementovat jeden software pro veškerá stavební řízení. Víme, jak je to se státními zakázkami, že to není úplně jednoduché. Doufejme tedy, že to všechno se stihne.

Samozřejmě praxe je taková, že už dnes lze podat elektronicky, oni si to pak většinou tisknou, protože na té obrazovce je to malé, není to vidět, takže to potřebují mít velké. Říkal mi vedoucí našeho stavebního odboru, že když přijde dnes účastník řízení, že chce nahlédnout do spisu, on ho na hodinu nepustí ke svému počítači, protože potřebuje také něco dělat. Chci tím říct, že kromě softwaru je třeba, aby byl také příslušný hardware, tak aby to všechno bylo funkční.

Ale já si myslím, že jsme zřídili nedávno novou agenturu pro digitalizaci, pan ministr je si toho vědom a určitě udělají všechno pro to, aby to fungovalo.

Myslím si, že lidé, kteří uvěří tomu, že jim bude stačit jedno razítko, budou nemile překvapeni, protože... Že všechno do 30 dní bude, protože to platí samozřejmě, až když máte úplně všechna stanoviska. Pak běží ta lhůta. Takže v podstatě v praxi se moc nezmění. Já jsem to zmiňoval před těmi 2 lety tady. Zmíním to i teď, že úplně nejobtížnější je získat v nějaké reálné lhůtě stanoviska některých orgánů nebo organizací, a to zejména orgánů a organizací státních. Jestliže něco stavíte a potřebujete razítko Českých drah, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státního pozemkového úřadu, ČEZ, různých vodovodů a tak dále, to není úplně jednoduché, všechno to získat. Jestli si někdo myslí, že dnes přinese, já tady chci stavět, vy mi to všechno do 30 dnů vyřiďte, takto si myslím, že to úplně v praxi fungovat nebude. Vy, kolegové, kteří znáte tu praxi, myslím si, že víte, o čem tady teď v tuto chvíli hovořím.

O čem jsme dostali všichni asi 200, 300 emailů, možná o tom bude i pozměňovací návrh, to je účast veřejnosti, účast spolků na těch stavebních řízeních. To tak bývá vždycky, když se to tady projednává, takže k tomu možná dojde při pozměňovacích návrzích. Pak tady také z jednoho výboru, a to z ÚPV, vzešel pozměňovací návrh týkající se jiné formulace zachování sítě stavebních úřadů. Navrhovatelem byl kolega Canov.

Obdivuji to, že do této změti, kdy zákon přináší spoustu pozměňujících návrhů oproti zákonu, který nevešel nikdy v reálnou platnosti, nebo tedy platný byl, ale nebyl reálně účinný, že ještě do toho se dávají další pozměňovací návrhy. Z toho bych měl už velkou obavu. Proto také po diskusi VUZP, který je výborem garančním, přijal usnesení, které doporučuje Senátu schválit předložený návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Na závěr ještě odcituji ze stanoviska legislativního odboru, protože to, myslím, že hovoří za vše. Legislativní odbor upozorňuje, že opakované zásahy do úpravy dosud z větší části neúčinného, sic platného stavebního zákona, jakož i předpisů s ním souvisejících, dosáhly již takového stupně nesrozumitelnosti, že lze jen velmi obtížně, pokud vůbec, zjistit, jaký zákonný text má být ke dni předpokládaného nabytí účinnosti aplikován. I v případě, že bude navrhovatel senátorům ochoten garantovat, že lze ustanovení nového stavebního práva ústavně konformním způsobem vyložit, máme za to, že i tak se jejich adresáti neobejdou bez nadstandardní metodické pomoci ze strany příslušných exekutivních orgánů.

Protože, jak jsem říkal na úvod, my nemáme jinou možnost, než že ten zákon musí od 1. 7. platit, ať už v tom znění, které máme, nebo ve znění dílčích pozměňovacích návrhů, věřím, a tady bych chtěl apelovat na pana ministra, aby skutečně při té aplikaci do praxe ministerstvo maximálně metodicky pomohlo, aby nedošlo naopak ke zhoršení stavebního řízení. Děkuji vám za pozornost.

vystoupení Petra Víchy
(čas 16:11:17 - 16:11:57)

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, v obsáhlé rozpravě k tomuto velmi důležitému zákonu vystoupilo 16 senátorů. Jedna senátorka dvakrát, aby zpřesnila to, co předtím řekla v prvním vystoupení. Byly avizovány tři pozměňovací návrhy, z nichž jeden je součástí usnesení ÚPV. A bylo avizováno doprovodné usnesení, které bylo v hospodářském výboru. Nicméně ze dvou výborů je stanovisko schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. A to je to, o čem bychom měli hlasovat jako první.

vystoupení Petra Víchy
(čas 16:14:33 - 16:14:45)

Děkuji ještě jednou. Doprovodné usnesení zde přečetl pan senátor Plevný. Myslím si, že ho není třeba znovu číst, dostali jsme ho. A o tom by se teď mělo hlasovat.Publikováno: 10.5.2023

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality12.1.2024
Bohumín i dopravní inspektorát se k ostrému měření rychlosti staví rezervovaně

BOHUMÍN – Sedm ulic, kde by výhledově mohly přibýt »ostré« radary na měření rychlosti aut, vytipovali společně Bohumín, Rychvald a Dolní Lutyně. Jejich zprovoznění však není samospasitelné, plány navíc musí posvětit dopravní inspektorát. Ten se k represivnímu opatření zatím staví zdrženlivě.

Orlovská, Bohumínská a Michálkovická ulice v Rychvaldu, Bezručova a Rychvaldská ulice v Dolní Lutyni a Bezručova a Opletalova ulice v Bohumíně. To jsou místa, kde by v budoucnu mohly přibýt stacionární radary. Nejvíce o jejich instalaci stojí sousední Rychvald.3.10.2023
Projekt přerodu veteriny na zubní kliniku je u konce, lékaři se stěhují

Nová zubní klinika v Bohumíně, kterou v posledních pěti měsících vybudovalo na své náklady město, začne v říjnu sloužit pacientům. Tři stomatology čeká v příštích dnech stěhování do kompletně vybavených ordinací. Bohumín tak zajistil dentální péči třem tisícům svých obyvatel.17.7.2023
Bohumín se obává zastavení výstavby protipovodňové hráze

BOHUMÍN – Stavbě protipovodňové hráze v Bohumíně-Pudlově, která má zabránit ničivým následkům záplav, hrozí zastavení. Ministerstvo zemědělství avizovalo, že kvůli vládnímu úspornému balíčku aktuálně není schopno garantovat poskytnutí finančních prostředků na probíhající akci za 400 milionů korun. Vláda přitom proklamovala, že škrty se nedotknou investic.7.6.2023
Otevřený dopis ministru životního prostředí

Vážený pane ministře,

jako představitel města střední velikosti o 20 tisíci obyvatelích, které přes dvacet let buduje systém odpadového hospodářství, neustále reaguje na vývoj odpadové legislativy a nastavené cíle pro obce, se musím vyjádřit k Vašemu dopisu z 22. 5. 2023, určeného obcím. Reagovat na něj musím i jako senátor, který se k návrhu zákona o obalech bude vyjadřovat v legislativním procesu.

V Programovém prohlášení vlády bylo uvedeno: "Zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník)." Na tiskové konferenci 16. 5. 2023 jste uvedl: „Nebavíme se o tom, zda systém bude, to je rozhodnuto. Bavíme se o tom, jak bude fungovat.“ Věřím, že jste tato slova mínil v nadsázce a máte skutečně zájem diskutovat a slyšet názory měst a obcí, kterých se zavedení zálohování významně dotkne, ale také stanoviska z řad odborné veřejnosti působící v oblasti odpadového hospodářství.

Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 369926