Mandátový a imunitní výbor

Mandátový a imunitní výbor Mandátový a imunitní výbor má spolu s Organizačním výborem mezi orgány Senátu zvláštní postavení – oba jsou zřizovány přímo ze zákona o jednacím řádu Senátu, tedy jejich ustavení je povinné. Jednání obou výborů jsou neveřejná, což rovněž vyplývá z jednacího řádu Senátu, a společným rysem je i to, že jejich člen může být zároveň členem jiného senátního výboru, může mít tedy „dvojí“ členství; v ostatních případech může být senátor v souladu s jednacím řádem členem pouze jednoho výboru Senátu.

Nyní podrobněji k Mandátovému a imunitnímu výboru. Jak již bylo zmíněno, jeho jednání jsou vždy neveřejná. Mohou se jich zúčastnit pouze členové výboru a jiné osoby, o kterých to stanoví ústava, další osoby se smí jednání účastnit pouze se souhlasem výboru. Kompetence Mandátového a imunitního výboru jsou uvedené v § 41 jednacího řádu Senátu s tím, že výbor zejména:

• Zkoumá, zda jednotliví senátoři byli platně zvoleni, a svá zjištění předkládá Senátu.

Lze konstatovat, že právě tato kompetence patří mezi nejdůležitější. Výbor ihned po vyhlášení výsledků senátních voleb zkoumá, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni, a svá zjištění pak předkládá na první schůzi Senátu v novém funkčním období nebo na jeho nejbližší schůzi po zvolení senátora v doplňovacích volbách.

• Zkoumá, zda mandát senátora nezanikl, a v pochybnostech o zániku tohoto mandátu pro ztrátu volitelnosti nebo pro neslučitelnost funkce s výkonem funkce senátora předkládá svá zjištění s návrhem předsedovi Senátu.

S funkcí senátora je neslučitelný výkon funkce poslance, úřadu prezidenta republiky, funkce soudce a dalších funkcí, o kterých to stanoví zákon. Dále jsou s postem senátora neslučitelné funkce vykonávané v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru k České republice, pokud jde o funkce jmenované nebo o funkce, v nichž dotyčný při výkonu státní správy rozhoduje na ministerstvu či na jiném správním úřadu, na státním zastupitelství nebo soudu, v bezpečnostních sborech, ozbrojených silách ČR, Nejvyšším kontrolním úřadu, Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu, v Pozemkovém fondu ČR nebo v jiných státních fondech a v Kanceláři veřejného ochránce práv.

• Zjišťuje, zda jsou v imunitních věcech dány podmínky pro trestní stíhání senátora nebo soudce Ústavního soudu, provede urychleně nutná šetření a umožní senátorovi nebo soudci Ústavního soudu, aby se osobně jednání zúčastnil a k věci se vyjádřil; zprávu o výsledku svých zjištění s návrhem na rozhodnutí předkládá Senátu.

Pro zajímavost uvádím anonymizovaný seznam senátorů vydaných a nevydaných k trestnímu stíhání, aktuální ke dni 14. 5. 2024 (1.–14. funkční období):

• Vede disciplinární řízení proti senátorovi a rozhoduje v něm.

Disciplinární řízení se zavede proti senátorovi, který se svým projevem učiněným v Senátu, Poslanecké sněmovně, v jejich orgánech nebo na společné schůzi obou komor či jejich orgánů dopustí jednání, pro které by mohl být jinak trestně stíhán, a proti senátorovi, který svým projevem učiněným v Senátu, v Poslanecké sněmovně, v jejich orgánech nebo na společné schůzi obou komor či jejich orgánů urazí senátora, poslance, jinou osobu, která má oprávnění zúčastnit se schůze Senátu a jeho orgánů ze zákona, nebo soudce Ústavního soudu. Disciplinární řízení se zavede také proti senátorovi, který se dopustí přestupku a požádá příslušný orgán o projednání tohoto přestupku v disciplinárním řízení u Mandátového a imunitního výboru.

• Plní úkoly stanovené zvláštním zákonem.

Kromě výše uvedeného byl výbor pověřen na základě usnesení Senátu č. 163 ze dne 26. června 2003, aby rozhodoval podle § 38 odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, o důvodech ztráty nároku na příslušnou část platu a paušálních náhrad v případě neomluvených absencí. Je třeba konstatovat, že výbor od přijetí tohoto usnesení v této věci dosud nerozhodoval.

Mandátový a imunitní výbor byl podle zákona o střetu zájmů až do konce srpna 2017 evidenčním orgánem, kterému jednotliví senátoři podávali svá oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech a závazcích. Na základě novely zákona o střetu zájmů tato agenda přešla na Ministerstvo spravedlnosti, v jehož gesci byl zřízen Centrální registr oznámení jako nástroj pro evidenci oznámení a veřejných funkcionářů s povinností podávat oznámení. Tajemnici výboru na základě rozhodnutí vedoucího Kanceláře Senátu tehdy připadl výkon funkce zapisovatele, jehož povinností je zapsat do registru veřejné funkcionáře, tj. všechny senátory Parlamentu ČR, dále senátory písemně informovat o termínu zápisu zahájení výkonu funkce, ukončení výkonu funkce a samozřejmě o termínech předložení příslušných oznámení evidenčnímu orgánu v souladu se zákonem o střetu zájmů. Kromě toho má také povinnost pro účely podávání oznámení přidělit veřejnému funkcionáři uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do registru, pokud tak již v případě výkonu jiné veřejné funkce neučinil jiný podpůrný orgán, který by zapsal veřejného funkcionáře do registru jako první. Jak již konstatoval můj předchůdce, bývalý senátor a předseda výboru Ivo Bárek, tento způsob podávání oznámení přinesl daleko více nutných administrativních úkonů pro zapisovatele, i když výbor není evidenčním orgánem pro senátory Parlamentu ČR.

Každý rok se také snažíme vyměňovat si zkušenosti s kolegy s obdobnou činností v parlamentech okolních zemí. Přijali jsme delegaci ze Slovenska, v Rakousku jsme navštívili nejen jejich výbory, ale také Rakouský účetní dvůr, který se zabývá střetem zájmů a plní úlohu našeho Nejvyššího kontrolního úřadu; v loňském roce jsme byli v Berlíně a diskutovali, jak řeší podobné problémy naši kolegové v Německu. Naštěstí se rozhovory vedly jen v teoretické rovině, protože v posledních obdobích jsme měli u nás to štěstí, že se žádný ze senátorů nedopustil jednání, které by muselo vést k jednání Mandátového a imunitního výboru o jeho přestupku či trestném činu. Možná nicméně nejde o štěstí, ale o potvrzení důvěryhodnosti Senátu a zvolených senátorů. V každém případě se jedná o rekord v délce období, kdy jsme nemuseli žádný delikt řešit. A za to bych chtěl všem kolegům senátorům moc poděkovat.Publikováno: 1.7.2024

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 371701