Otevřený dopis ministru životního prostředí

Vážený pan
Mgr. Petr Hladík
ministr životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

V Bohumíně dne 7. června 2023

 

Vážený pane ministře,

jako představitel města střední velikosti o 20 tisíci obyvatelích, které přes dvacet let buduje systém odpadového hospodářství, neustále reaguje na vývoj odpadové legislativy a nastavené cíle pro obce, se musím vyjádřit k Vašemu dopisu z 22. 5. 2023, určeného obcím. Reagovat na něj musím i jako senátor, který se k návrhu zákona o obalech bude vyjadřovat v legislativním procesu.

V Programovém prohlášení vlády bylo uvedeno: "Zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník)." Na tiskové konferenci 16. 5. 2023 jste uvedl: „Nebavíme se o tom, zda systém bude, to je rozhodnuto. Bavíme se o tom, jak bude fungovat.“ Věřím, že jste tato slova mínil v nadsázce a máte skutečně zájem diskutovat a slyšet názory měst a obcí, kterých se zavedení zálohování významně dotkne, ale také stanoviska z řad odborné veřejnosti působící v oblasti odpadového hospodářství.

Jen krátce zmíním, že jsme po novele zákona o odpadech přešli od loňského roku v Bohumíně ze »smluvního systému« na místní poplatek za odkládání KO z nemovité věci stanovený na základě kapacity soustřeďovacích prostředků. Poplatek máme nastaven na aktuální maximum 1,- Kč za 1 litr. V roce 2022 náš systém stejně jako v minulosti nebyl dotován z rozpočtu města a úroveň třídění jsme navýšili z 34 % na 48 %. Od letošního roku jsme v rodinné zástavbě zavedli systém door-to-door. Směsný komunální odpad ze sídlišť a bytových domů plánujeme v příštím roce svážet na automatickou třídící linku. Postupujeme tedy v souladu s cíli nastavenými pro obce v zákoně o odpadech.

PET láhve a plechovky od nápojů naši občané odkládají do žlutých kontejnerů, které aktuálně dotřiďujeme ručně, v budoucnu předpokládáme ještě kvalitnější dotřídění rovněž na automatické třídící lince. V systému počítáme jak s odměnou od AOS EKO-KOM za provozování žlutých kontejnerů, tak s výnosem za prodej vytříděných a obchodovatelných složek.

Vaše a naše cíle se shodují.

Rovněž bychom uvítali povzbuzení cirkulárního hospodářství.  Nelíbí se nám, že stále není dostatek recyklačních kapacit na využití vytříděných složek. MŽP má k tomuto povzbuzení jistě dostatek nástrojů. Zejména na podporu výstavby recyklačních kapacit a třídících linek.

Také nám vadí odhozené PET lahve a hliníkové plechovky v přírodě. V boji s litteringem nám nově od letošního roku pomáhá odměna od AOS EKO-KOM. Dle údajů ze Slovenska činí 20% litteringu PET láhve a plechovky od nápojů (neuvádí se ale podíl litteringu v přírodě a v zastavitelném území). Po zavedení zálohování na Slovensku podíl litteringu u těchto komodit výrazně klesl. Ale zálohování neřeší těch zbývajících 80 % litteringu. Po zavedení zálohování bude nová odměna pro obce od AOS krácena o 1/5?

Respektujeme cíle stanovené evropskou legislativou. Argumentujete, že zavedením zálohování dosáhnete recyklace až 95 % zálohovaných obalů. Slovensko po zavedení zálohování v roce 2022 je na úrovni 71 % a do roku 2025 si dalo smělý cíl 90 %. Česká republika dokáže v současné chvíli vytřídit 8 z 10 PET lahví a rozvojem door-to-door systémů sběru plastů a rozvojem automatických třídících linek na veškerý SKO snadno dosáhne dílčího cíle recyklace 90 % u nápojových obalů. Stále ale předpokládám, že hlavním cílem České republiky je dosáhnout do roku 2035 úroveň celkové recyklace všech využitelných složek 65 %, k čemuž byl nastaven úkol a cíl pro obce dosáhnout úrovně třídění 70 %. Ovšem efektivního třídění s minimální dopravou.  Zavedení dvou systémů svozu zvlášť PET a zvlášť plastů se nám jeví velmi problematické.

Budou obcím v ČR stejně jako na Slovensku po zavedení záloh na jeden ze segmentů obalů upraveny třídící cíle dané zákonem o odpadech? Obcím část dosud započítané komodity odpadne, na jakou úroveň tedy plánujete třídící cíle snížit?

Vážený pane ministře,

tvrdíte, že Vámi zavedený systém náklady obcí nezvýší. Údajně se sníží četnost svozů a tím zvýší efektivita obecních systémů. To je omyl. Efektivita spočívá v pravidelnosti svozů a v nastavení optimálních kapacit barevných kontejnerů k pravidelné četnosti svozů. Úbytkem jedné komodity se celý dlouhodobě budovaný systém musí přenastavit a znovu hledat vyváženost a efektivitu. Zároveň však přibyde svoz zálohovaných PET a hliníku do míst třídění. Tedy doprava celkově naroste a s tím spojené emise CO2. A nezmiňujete se o současných výnosech, tedy odměnách od AOS EKO-KOM pro obce a výnosech za prodej obchodovatelných komodit, které obce mít nebudou. A zvyšování jednotkových cen od EKO-KOMU je velmi sporné, když významní producenti nápojových obalů a přispívatelé do AOS ze systému zcela nebo částečně vypadnou. Anebo je to jinak?

Počítáte s povinností převádět část financí z nevybraných záloh obcím. Toto považuji za minimálně neetické a nemorální. Obec má získávat peníze od občanů, spotřebitelů za nevyzvednuté zálohy? Navíc sami předpokládáte, že počet nevybraných záloh bude klesat.

Prosíme o vysvětlení dalšího uvedeného opatření, a to zavedení poplatků u komodit, které aktuálně zpoplatněny nejsou. Zde očekáváte další pozitivní dopad ve výši 25,- Kč na občana za rok, což by v případě našeho města činilo půl milionu korun za rok. Rádi bychom to porovnali s dopady na zvýšení obecních nákladů a snížení výnosů.

Zmiňujete pravidlo »Kde nakupuji, tam vracím«, a vzápětí předpokládáte dobrovolné zapojení obcí do systému ve sběrných dvorech, kde se rozhodně nápoje nenakupují.

Dále zmiňujete povinnost zavést odběrné místo u prodejen a čerpacích stanic nad 50 m². Můžete prosím vyčíslit ekologickou stopu svozu zálohovaných obalů z 11 000 odběrných míst? Nezasadíte další ránu posledním malým obchůdkům na venkově?

Vážený pane ministře,

Vaši víru, že navržená opatření povedou ke zvýšení efektivity odpadového hospodářství, bohužel nesdílím. Způsob zahájení diskuse při přípravě legislativy považuji za necitlivý a nepromyšlený. Nedoložil jste, že by zavedení zálohového systému nezatížilo obce a města nadměrnými náklady a ztrátou očekávaných výnosů. Můžete uvést, se kterými městy jste vedli poctivou diskusi, když stanovisko SMO ČR zatím vnímám spíše jako negativní?

Společným cílem ministerstva i obcí je dosáhnout čistšího a udržitelnějšího prostředí. Ctěme proto dlouhodobou udržitelnost a systém, který byl více než dvacet let budován AOS EKO-KOM společně s městy a obcemi. Nesrovnávejme se se zeměmi v Evropě, které takový systém nemají, a zavedly zálohování nápojových obalů ve zcela jiných výchozích podmínkách. Česká republika zaneřáděnou planetu od odpadů nezachrání, ale fungující systém může dále dobře sloužit, rozvíjet se a naplňovat evropské cíle, aniž by muselo být vynakládáno mnoho miliard korun na zavedení zálohového sytému a aniž by museli být distributoři a spotřebitelé zatěžováni dalšími povinnostmi.

 

Vážený pane ministře,

snažil jsem se reagovat zejména na údaje uváděné ve Vámi rozeslaném dopise starostům měst a obcí, ale témat k diskusi o navrhovaném zálohování je pochopitelně mnohem více.

Dovolím si rovněž tento dopis formulovat jako otevřený, protože cítím potřebu sdílet praktické zkušenosti s ostatními kolegy starosty.

 

S pozdravem

 

Ing. Petr Vícha
starosta Bohumína


Publikováno: 7.6.2023

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 371354